Valikko Sulje

Vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

Kuvassa on Kokemäenjoen vesistöalue kartalla. Alue ulottuu pääosin Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Kanta-Hämeeseen.
Kokemäenjoen vesistöalue

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että visiossa asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri tulevaisuuskuvat ja  tulevaisuuden trendit huomioiden ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja vesien tilaan.

Lähtökohtana on sovittaa yhteen mm. seuraavien toimintojen tarpeet ja mahdollisuudet:

Vesivisio 2050:n kokonaisuus: teemat ja kohderyhmät (klikkaa hiirellä kuva suuremmaksi)

Työssä on huomioitu myös alueen elinvoiman lisääminen sekä kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

Visiossa ymmärretään alueelliset erityispiirteet ja vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu. Vision tavoitteena on toteuttaa sitä prosessinomaisesti niin, että visio pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä ja tavoitteet osana toiminnanohjausta.

Tavoitteena on, että Vesivisio 2050 avulla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttömahdollisuuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visiotyössä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat olivat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden näkemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu.

Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastasi koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus joulukuuhun 2020 saakka tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Vuoden 2021 ajan työtä koordinoi Hämeen ELY-keskus. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!

”Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka. Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteensovitettuna.

”Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi.”

#vesivisio2050

Edistämme työllämme myös soveltuvin osin Agenda 2030 tavoitteita.

Lähde: https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/logot-ja-sdg-kuvakkeet

Lisätiedot:

Vesivisiotyön koordinointi on keskitetty vuonna 2021:

Hämeen ELY-keskus
Milla Torkkel
vesitalousasiantuntija
0295 025 225

milla.torkkel(at)ely-keskus.fi