Valikko Sulje

Vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että visiossa asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri tulevaisuuskuvat ja  tulevaisuuden trendit huomioiden ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja vesien tilaan.

Lähtökohtana on sovittaa yhteen mm. seuraavien toimintojen tarpeet ja mahdollisuudet:

Vesivisio 2050:n kokonaisuus (suuri koko)

Työssä on huomioitu myös alueen elinvoiman lisääminen sekä kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

Visiossa ymmärretään alueelliset erityispiirteet ja vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu. Vision tavoitteena on toteuttaa sitä prosessinomaisesti niin, että visio pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä ja tavoitteet osana toiminnanohjausta.

Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana, jolla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttömahdollisuuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visiotyössä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat olivat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden näkemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu.

Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus joulukuuhun 2020 saakka tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!

”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

#vesivisio2050

Vesivision esite  (lataa tästä käyttöösi)

Lisätiedot:
Pirkanmaan ELY-keskus
Virve Rinnola
Projektiasiantuntija
0295036345

virve.rinnola(at)ely-keskus.fi