Valikko Sulje

Yhteistyön voimaa vesienhoidon suunnittelussa

ELY-keskukseen tulee silloin tällöin yhteydenottoja osakaskunnilta ja vesienhoitoyhdistyksiltä. Heillä on herännyt huoli omasta lähivesistöstä ja ei oikein ole keinoja millä edetä asiassa. Tässä eräs esimerkki miten yhteydenotto johti tapaamiseen ja siitä oppilaitosyhteistyöhön sekä tiekartan laatimiseen.

Tevännön osakaskunnan edustaja Lopelta otti yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen keväällä 2020. Yhteydenotto johti tapaamiseen, jossa ELY-keskuksen vesistöasiantuntijat sekä paikalliset tapasivat ojan varrella. Tapaamisella keskusteltiin Ollinjoen nykytilanteesta sekä miten uoma on vuosien saatossa muuttunut. Tapaamisessa mietittiin myös mahdollisuuksista saada tuleviin selvitys- ja kunnostushankkeisiin rahoitusta ELY-keskuksesta. Puheeksi tuli valtion harkinnanvaraisten vesistökunnostusavustusten haku, joka aukeaa vuosittain syksyisin.

ELYssä tehdään paljon yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja päätimme kysyä Hämeen ammattikorkeakoulusta voisiko hoito- ja käyttösuositus suunnittelua toteuttaa oppilastyönä, sillä Ollinjoen kaltaiset pienet kohteet eivät välttämättä kiinnosta isoja suunnittelufirmoja. Kestävän kehityksen linjan kanssa yhteistyö lähti nopeasti etenemään ja asia varmistettiin myös osakaskunnalta. Yhteistyö johti vesistökunnostusavustushakemukseen, jolla rahoitettiin vesinäytteiden ottoa keväällä 2021. Näytteet otti ja analysoi Lammin biologinen asema.

Ollinjoki 6.4.2021 kuvattuna läheltä toista näytteenottopaikkaa. Kuva Hämeen ammattikorkeakoulu.

Oppilastyönä valmistui kattava hoito- ja käyttösuunnitelma eli eräänlainen tiekartta, joka on raportin muotoon tehty suositus Ollinjoen kestävälle vesistökäytölle.  Raportti koostuu neljästä eri osa-alueesta, joihin opiskelijat perehtyivät tiimeittäin. Osa-alueet jakautuvat historiaan ja rakennettuun ympäristöön, maatalouteen, metsätalouteen sekä joen ekologiseen tilaan ja alueen hydrologiaan. Lisäksi yksi opiskelijatiimi vastasi materiaalin taitosta ja oikoluvusta. Projektin aikana selvitettiin Ollinjokeen laskevat ojat ja niiden valuma-alueet. Valuma-alueiden maankäyttöä selvitettiin, jotta jokea kuormittavat tekijät tunnistettaisiin. Selvitystyön aikana Ollinjoen valuma-alueelle tehtiin maastokäyntejä sekä otettiin alueelta vesinäytteitä. Myös paikkatietoa hyödynnettiin runsaasti selvitystyön tukena. Raportin loppuun on koostettu toimenpide-ehdotuksia kunnostustoimista sekä joen ekologisen tilan että virkistyskäytön parantamiseksi. Näin Tevännön osakaskunta saa konkreettisia suuntaviivoja Ollinjoen kunnostustöille. Tiekartan tarkoituksena on tukea hankehakemusten toteuttamista ja rahoituksen saamista kunnostustöitä varten.   

Kannustamme jatkossakin paikallisia toimijoita olemaan rohkeasti yhteydessä ELY-keskukseen, mietitään yhteistyökeinoja, miten juuri teidän lähivesistön tilaa saataisiin parempaan suuntaan.

Kirjoittaja: Minna Kolari, Ympäristösuunnittelija, Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö

Muuta aiheesta