Valikko Sulje

Yhdyskuntien vesihuolto

Talousveden terveellisyys, turvallisuus ja riittävyys ovat välttämätön edellytys yhdyskuntien toimivuudelle. Jätevesien tehokas puhdistaminen edistää elinkeinotoiminnan ja tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Jätevesien asianmukainen käsittely mahdollistaa vesistöjen monipuolisen käytön ja on osa turvallista elintarviketuotanto- ja vesihuoltoketjua. Vesistöalueella pohjaveden muodostumisalueet sekä tietyt järvialueet toimivat satojen tuhansien ihmisten talousveden lähteenä. Osa vesilaitoksista tekee pintavedestä juomavettä.

Pohjaveden muodostumisalueilla pienetkin onnettomuudet tai maaperän pilaantumiset vaikuttavat kymmenien tuhansien ihmisten jokapäiväiseen elämään vedenhankinnan vaikeutuessa, jolloin tulee turvautua varavesilähteiden käyttöön. Pohjavesialueille kohdistuu monia yhdyskunnan eri toimintojen (mm. asutus, liikenne, hulevedet ja teollisuus) vaikutuksia. Myös kaupungistuminen luo pohjaveden muodostumiselle ja hyödyntämiselle sekä jätevesien käsittelyratkaisuille omat erityishaasteensa.

Nykyiset pohjavesialueet ovat usein jo vedenhankintakäytössä, eikä uusia alueita ole juurikaan enää hyödynnettävissä. Tällöin korostuvat vesiturvallisuus ja maankäytön suunnittelu sekä hule- ja vuotovesien hallinta. Pohjavesivarat, pohjavesialuerajaukset sekä esimerkiksi ihmistoiminnan ja maatalouden vaikutukset pohja- ja pintavesiin ja koko vesihuoltoketjuun ovat osin edelleen epäselviä.

Tahtotilamme:

  • Puhtaat vedet ja toimintavarmat rakenteet ovat pohja toimivalle ja turvalliselle vesihuollolle
  • Riskienhallinta ja varautuminen vesihuollon turvaamiseksi on hyvällä tasolla ja normalisoitua
  • Vettä on riittävästi käytettävissä ja se on korkealaatuista