Valikko Sulje

Viestintä- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on julkaistu

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 (myöhemmin Vesivisio 2050) on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesistöalueemme olevan 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta.

Visiossa asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri tulevaisuuskuvat ja trendit sekä niiden seuraukset huomioiden. Lähtökohtana on sovittaa yhteen eri toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Työssä on huomioitu myös alueen elinvoiman lisääminen sekä kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. Visiossa ymmärretään alueelliset erityispiirteet ja vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu.

kaunis vesistö talvella
Kuva: Pixabay

Vision toteutetaan prosessinomaisesti niin, että visio pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä. Tavoitteet ovat siis osana toiminnanohjausta. Vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana. Strategiatyöllä edistetään vesien tilan parantumista ja käyttömahdollisuuksia. Tärkeää on myös, että se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua tavoitteiden edistämiseksi.

Visio on laadittu ylimaakunnallisena ja lukuisten eri tahojen välisenä yhteistyönä, sillä vesistöalue on laaja. Se ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Osittain se ulottuu myös Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen alueelle. Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastaa vuonna 2020 koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Vesivisio 2050:nen ohjausryhmän ja eri sidosryhmien kanssa. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!

Virve Rinnola

Pirkanmaan ELY-keskus

Muuta aiheesta