Valikko Sulje

Vesistövaikutusten tarkkailua Pirkanmaalla

Ympäristönsuojelulain mukaisissa ympäristöluvissa lupaviranomainen (aluehallintovirasto) voi määrätä toiminnanharjoittajan tarkkailemaan toimintansa vesistövaikutuksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella vesistötarkkailua on mm. jätevedenpuhdistamoilla (pienimpiä puhdistamoja lukuun ottamat), turvetuotantoalueilla, kaivoksilla, kaatopaikoilla ja paperitehtailla.  Vesilain mukaisissa luvissa voidaan vesirakennustöiden, kuten ruoppausten yhteydessä tarvittaessa edellyttää työnaikaista veden laadun tarkkailua.

kuvituskuva labotoriosta
Kuvituskuva: Pixabay

Tarkkailun toteuttaminen monipuolisilla parametreillä

Riippumattomat konsultit toteuttavat tarkkailun tarkkailuvelvollisten toimesta. Tarkkailuun kuuluu yleensä vesistön fysikaalis-kemiallisen laadun seuranta, jossa seurattavia parametrejä ovat mm. lämpötila (°C), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l, kemiallinen hapen kulutus (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), pH, väriluku (mg Pt/l), alkaliniteetti (mmol/l), fosfaattifosfori (µg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), rauta (µg/l), mangaani (µg/l. Lisäksi voi olla haitallisten aineiden seurantaa.  Puhdistamoiden purkuvesistöissä tarkkaillaan myös vesistön mikrobiologista eli hygieenistä tilaa. Lisäksi tarkkailuissa voi olla pohjaeläin-, kasviplankton- tai vesikasvillisuusseurantaa.

Kuvituskuva vesistöstä
Kuvituskuva: Pixabay.

Yhteistarkkailu kattaa laajat alueet

Valvontaviranomainen (ELY-keskus) seuraa vedenlaadunkehitystä vuosittaisten tarkkailuraporttien perusteella ja tarkastaa, että seuranta on tehty tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi valvontaviranomainen arvio tarkkailusuunnitelman ajantasaisuutta. Yksittäisen toiminnanharjoittajan vesistötarkkailun lisäksi voi olla ns. yhteistarkkailuja, joissa useampi toiminnanharjoittaja on velvoitettu tarkkailemaan vesistövaikutuksia tietyllä alueella. Pirkanmaan alueella isoimpia yhteistarkkailuja ovat Tampereen seudun yhteistarkkailu, joka kattaa Näsijärven eteläosan, Pyhäjärven pohjoisosan, Kuloveden ja Rautaveden sekä Vanajan ja Vanajaveden-Pyhäjärven reitin yhteistarkkailu, joka ulottuu Hämeen ELY-keskuksen puolelta Mommilanjärven luusuasta Pyhäjärven Sotkanvirtaan.

Anneli Vainonen

Ylitarkastaja

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muuta verkossa:

Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta (MaaMet)

ELY-keskus

Muuta aiheesta