Valikko Sulje

Teuronjoki-Puujoki-alueella tapahtuu

Teuronjoki alkaa Hämeenkosken Pääjärvestä ja laskee Mommilan- ja Ansionjärveen, josta vesi jatkaa Puujokena kohti Janakkalan Kernaalanjärveä ja edelleen Miemalan selän kautta Vanajaveteen ja sieltä kohti Kokemäenjokea ja Poria. Kyllä, vesi virtaa paperilla katsottuna kartassa ylöspäin, Teuron- ja Puujoki ovat osa Kokemäenjoen vesistöä. Mihinkähän asti Teuron- tai Puujoella heitetty keppi mahtaisi matkustaa, jos se saisi vapaasti virrata eteenpäin?

Kuva: Hämeen ELY-keskus

Teuron- ja Puujoelle on suunnitteilla useampia yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on parantaa vesien tilaa. Ongelmina tällä alueella ovat muun muassa uomien ja peltojen eroosio sekä isosorsimo (vilkkaasti leviävä vieraslaji). Teuronjoen pääuoma on eroosioherkkää aluetta. Joenpenkat lohkeavat virtaan. Alue on viljavaa ja erinomaista viljelyseutua. Maanviljelijät ovat jo ottaneet vesiensuojelun huomioon toiminnassaan alueella monin tavoin. Silti Teuron- ja Puujoen kiintoaine- ja ravinnekuorma on edelleen suuri. Sateen aiheuttaman eroosion lisäksi haasteena on monin paikoin tulvat, jotka nousevat toisinaan pelloille ja vievät pelloilta ravinteita. Erityisesti Puujoki on tulvivaa seutua. Teuron- ja Puujoen vesien tila on tällä hetkellä tyydyttävä.

Hankekokonaisuutta vetää Vanajavesikeskus ja heidän yhteistyökumppaneinaan toimivat mm. MTK Häme, Helsingin yliopisto Lammin Biologinen Asema, HAMK, ProAgria Häme ja Hämeen ELY-keskus. Määrärahaa hankkeelle on haettu ympäristöministeriöltä, ja jos se näyttää vihreää valoa, Vanajavesikeskuskeskus palkkaa konsultin tutkimustyöhön.

Työ koostuu erilaisista vesienhoitoa edistävistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla parannetaan virtavesien tilaa, turvataan lajien säilymistä ja monimuotoisuutta sekä vahvistetaan alueellisen vesienhoidon verkoston toimintaa ja kehittymistä. Tarkoituksena on löytää yhdessä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa sopivia ratkaisuja Teuronjoen ja Puujoen alueen kehittämiseen.

Karttakuva  Teuron- ja Puujoen valuma-alueesta. Kuva: Hämeen ELY-keskus

Teuron- ja Puujoen valuma-alue. Kuva: Hämeen ELY-keskus

Työn tavoitteena on:

  • parantaa vesimuodostumien tilaa vähentämällä Teuronjokeen ja Puujokeen aiheutuvaa kuormitusta ja sen kulkeutumista alajuoksulle
  • parantaa Teuronjoen ja Puujoen ekologista tilaa
  • kehittää ja tehostaa Teuronjoen ja Puujoen säännöstelyä, tulvasuojelua ja eroosion torjuntaa
  • tehostaa maanviljelijäyhteistyötä
  • jalkauttaa alueelle maaperän kasvukuntoa parantavia viljelymenetelmiä
  • poistaa uhanalaisen taimenen vaellusesteitä selvittämällä mahdollisuuksia rakentaa kalateitä
  • kartoittaa ja torjua alueella olevia vieraslajiesiintymiä, erityisesti isosorsimoa.

Ensi vuonna uomaeroosiosta ja uoman keilauksesta on alkamassa Teuron- ja Puujoen Startti –hanke, kalateiden suunnittelusta on tulossa toinen hanke ja säännöstelyn kehittäminen etenee omana hankkeena. Muutkin asiakokonaisuudet etenevät pienempinä kokonaisuuksina.

Teuronjoki-Puujoki hankekokonaisuus on monivuotinen, mutta sitäkin tärkeämpi Kokemäenjoen latvavesien tilan parantamista edistävä hankekokonaisuus, jossa tiiviillä yhteistyöllä pyritään muuttamaan vesien tilaa ja käyttökelpoisuutta kaikille osapuolille paremmaksi.

Hankkeisiin liittyen on pidetty aloituskokous 29.10.2019 Haminankylän nuorisoseurantalon kotipirtillä. Seuraava tilaisuus järjestetään maanviljelijöille.

Kirjoittaja: Milla Torkkel, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus

Muuta aiheesta