Valikko Sulje

Pirkanmaan liitto: pohjavedet edistävät aluetaloutta

Pirkanmaan liitto katsoo, että hyvälaatuinen vesi tukee maakunnan kehittymistä. Se voi myös luoda uusia kehittymismahdollisuuksia. Tästä syystä Pirkanmaan liitto haluaa olla edistämässä maakunnan pohjavesivarantojen säilymistä hyvässä tilassa.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on käynnissä maakunnan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamistyö.

Pirkanmaan maakuntahallitus toteaa asiaan liittyvässä lausunnossaan, että lakiin perustuva kuuleminen pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten muuttamisesta on merkityksellinen pohjavesiin liittyvän tietouden ja suojelutarpeiden lisääntymisen näkökulmasta. Pirkanmaan liitto pitää myös hyvänä, että pohjavesialueiden määrittämiselle on lainsäädännössä selkeät hydrogeologiset perusteet, joiden pohjalta pohjavesialueiden muodostaminen on mahdollisimman yhdenmukaista eri kunnissa ja maan eri osissa.

25593203_1861868667211249_527435127_o
Kuva: Virve Rinnola

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokittelu perustuu vesien ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin (1299/2004), jota muutettiin tältä osin vuonna 2015. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen tehdään koko maan kattavasti. Pirkanmaalla rajaukset ja luokitukset tarkistetaan kunnittain ja työ saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen.

Suunnitellun maakuntauudistuksen myötä vesienhoidon suunnittelu, mukaan lukien pohjavesialueiden määrittäminen, on siirtymässä maakuntien tehtäväksi.

Teksti: Satu Appelqvist, maakuntainsinööri, Pirkanmaa liitto

Muuta aiheesta