Valikko Sulje

Pirkanmaalla on tarvetta vesienhoidolle – pohjavesialueista 31 on riskialueita

Pirkanmaalla on 147 pohjavesialuetta, joista 31 on luokiteltu riskialueiksi. Riskejä aiheuttavat muun muassa pilaantuneet maa-alueet, teollisuus ja teiden talvikunnossapito.

Pirkanmaalla on 147 vedenhankinnalle tärkeää, siihen soveltuvaa tai pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä ylläpitävää pohjavesialuetta, joista suurin osa on tilaltaan hyviä. Uusimmassa vesienhoidon riskinarvioinnissa 31 pohjavesialuetta on nimetty riskialueiksi. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisia aineita ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia.

Kuvassa esitetään Pirkanmaan pohjavesialueet.
Pirkanmaan pohjavesialueet

Riskialueeksi nimetyistä pohjavesialueista kuusi on Pirkanmaalla huonossa tilassa. Huono tila johtuu pääosin pohjaveden kemiallisesta tilasta (5 pohjavesialuetta) sekä määrällisestä tilasta (2 pohjavesialuetta). Aiempaan verrattuna tilaltaan huonojen alueiden määrä on pysynyt samana. Tämän lisäksi viisi pohjavesialuetta on nimetty selvityskohteiksi, koska alueiden vedenlaadusta ei ole puutteellisten seurantatietojen vuoksi riittävästi tietoa riskien ja tilan arvioimiseksi.

Pohjavesialueesta kertova varoituskyltti on tärkeää huomioda, koska esimerkiksi auto-onnettomuuden sattuessa pitää toimia ripeästi, jotta onnettomuuden vaikutukset voidaan minimoida
Pohjavesialueesta kertova varoituskyltti on tärkeää huomioda, koska esimerkiksi auto-onnettomuuden sattuessa pitää toimia ripeästi, jotta onnettomuuden vaikutukset voidaan minimoida. Kuva: Anne Lindholm.

– Yleisimmät pohjaveden tilaa heikentävät haitta-aineet Pirkanmaalla ovat kloridi, vanhat käytöstä poistuneet torjunta-aineet, raskasmetallit sekä klooratut hiilivedyt. Pirkanmaan harjualueilla kulkee kattava valta- ja kantateiden sekä maanteiden verkosto, joten yksi yleisimmistä pohjaveden riskitekijöistä on teiden talvikunnossapidosta johtuvat kohonneet kloridipitoisuudet, painottaa ylitarkastaja Nina Nenonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

– Lisäksi merkittäviä riskitekijöitä Pirkanmaalla ovat pilaantuneet maa-alueet ja teollisuus. Esimerkiksi Tampereen pitkä historia teollisuuskaupunkina on nähtävissä kaupungin pohjavesialueilla, joista kaikki kolme ovat kemiallisesti huonossa tilassa. Yhdessä runsaan asutuksen, liikenteen sekä teollisuus- ja yritystoiminnan kanssa pohjaveden suojelu on haastavaa, kertoo ylitarkastaja Nina Nenonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjavesien tilaa parannetaan esimerkiksi puhdistamalla pilaantuneita maa-alueita ja ehkäisemällä liikenteen haittoja tiealueiden pohjavesisuojauksin ja suolausta vähentämällä. Pohjavesialueille laadituilla suojelusuunnitelmilla ja niiden pohjavesialuekohtaisilla toimenpideohjelmilla on myös suuri merkitys pohjavesien suojelutyössä. Tämän ohella pohjaveden tilan riittävä seuranta on tärkeää.

– Erityisesti moniongelmaisten pohjavesialueiden tilan parantaminen on haastavaa ja aikaa vievää työtä. Vesienhoitotoimia tarvitaan jatkossakin pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi sekä ylläpitämiseksi, korostaa ylitarkastaja Nina Nenonen.

Lisää aiheesta: Linkki pohjavesitiedotteeseen (julkaistu18.12.2019 )
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pirkanmaalla-on-tarvetta-vesienhoidolle-pohjavesialueista-31-on-riskialueita-pirkanmaa


Hyödyllisiä verkkoesitteitä pohjavesialueista (klikkaa auki)

Teksti: Sabina Mäki, viestintäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

Toim. projektiasiantuntija Virve Rinnola, Pirkanmaan ELY-keskus

Muuta aiheesta