Valikko Sulje

Mitä Kokemäenjoki sinulle merkitsee? − Vastaa jokilaakson merkitystä koskevaan kyselyyn elokuun 2018 loppuun mennessä

Kesän eteneminen alkaa näkymään jo Kokemäenjoen maisemassa. Miellyttääkö sinua Kokemäenjoen ympäristössä hienot maisemat, luonto, monimuotoinen kulttuuri vai joku muu asia?

Satakuntaliitto ja Turun yliopisto toteuttavat elokuun 2018 aikana kyselyn ihmisten näkemyksistä Kokemäenjokilaaksoon ja sen arvoihin liittyen. Kyselyssä vastaajat pääsevät merkitsemään kartalle arvokkaina pitämiään paikkoja sekä kertomaan tekijöistä, joita pitävät mielestään tärkeinä alueen käytön kannalta. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa erityisesti alueen virkistyskäyttöön ja kulttuurihistoriaan liittyviä merkityksiä, jotka ovat yleensä sidoksissa ihmisten henkilökohtaisiin näkemyksiin.

Kysely on avoinna elokuun 2018 loppuun asti osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/en/4424. Vastaaminen vie vain 10-15 minuuttia ja siihen voi vastata täysin nimettömästi. Yksittäisiä vastauksia ei luovuteta ulkopuolisille.

Kysely osa Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluiden arviointia

Karttakysely on osa Satakuntaliitossa tehtävää suunnittelutyötä, jossa arvioidaan Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluita ja niiden hyödyntämistä alueidenkäytön suunnittelussa. Sekä luonnon monimuotoisuus että ihmistoiminta ovat Kokemäenjoella sidoksissa luonnon- ja kulttuuriympäristöjen tilaan. Ihmiset hyödyntävät luonnonympäristöjen tuottamia hyötyjä, joita kutsutaan yleisesti ekosysteemipalveluiksi.

Ekosysteemipalvelut voivat tuottaa joko suoraa hyötyä luonnon tai ihmisten hyvinvoinnille (maataloustuotanto, virkistyskäyttö- ja maisema-arvot, jne.) tai niillä voi olla laajempaa merkitystä esimerkiksi luonnonympäristöjen palautumiskyvyn tai häiriöherkkyyden kannalta (veden kierto, hiilen sidonta). Selvitys sitoo yhteen luonnon monimuotoisuuteen, ihmistoimintaan sekä kulttuurihistoriaan ja -perintöön liittyviä arvoja ja pyrkii tuomaan ne kokonaisvaltaisella tavalla mukaan alueidenkäytön suunnitteluun ja alueen hyödyntämisestä käytävään keskusteluun.

Luonnos Kokemäenjoen ekosysteemipalveluita koskevasta selvitysraportista on ladattavissa täältä: Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalvelut osana alueidenkäytön suunnittelua.

Tavoitteena rannikkoalueiden kestävän käytön edistäminen

Suunnitelma ja karttakysely ovat osa Interreg Central Baltic Programme 2014–2020 -ohjelman rahoittamaa SustainBaltic-projektia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa rannikkoalueiden kestävän hoidon ja käytön suunnittelun edistämiseksi. Satakunnassa tehtyä selvitystä hyödynnetään muun muassa Satakunnan maakuntakaavan päivityksen sekä merialuesuunnittelun pohjatietona.

Asko Ijäs, Projektisuunnittelija, Satakuntaliitto

Kuva: Loppukesän maalaismaisemia Huittisten Karhiniemestä (©Tomi Glad / Satakuntaliitto)

 

Muuta aiheesta