Valikko Sulje

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 laatiminen etenee

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka tulee toimia kaikissa oloissa. Vesihuolto
on ja tulee olemaan seuraavien vuosikymmenten aikana useiden erilaisten
muutosvoimien keskiössä. Vesihuoltoon kohdistuvina globaaleina muutosvoimina
tunnistetaan nykyisin mm. ilmastonmuutokseen sopeutuminen, digitalisaatio sekä
kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tavoittelu. Kansallisina vesihuollon
muutosvoimina tunnistetaan mm. vesihuoltolaitosten rooli infrastruktuurien
korjausvelan kasvun hillitsijöinä. Läntisen Suomen vesihuoltostrategia tukee osaltaan
näihin eri tilanteisiin varautumista.


Kenelle vesihuoltostrategia on tarkoitettu?


Strategia on tarkoitettu yhteiseksi työkaluksi kaikille vesihuoltoalan toimijoille.
Strategia tulee valmistuessaan sisältämään yhteisen vision ja tavoitetilan lisäksi eri
vesihuoltotoimijoiden kesken sovittavia toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan
vuoteen 2050 mennessä. Työn yhteydessä laaditaan alueelliset toimenpideohjelmat
ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille.


Mitä on tehty ja miten edetään?


Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksien
edustajista koostuva työryhmä on käynnistänyt työn vuoden 2020 alussa ja
tavoitteena on saada valmista aikaan 2021 loppuun mennessä. Työryhmä vastaa
työn käytännöntoteutuksesta sekä yhteydenpidosta eri sidosryhmiin. Tähän
mennessä on laadittu vesihuollon nykytilannekuvaa, keskusteltu Tampereen
yliopiston vesihuollon tutkijoiden kanssa Suomen vesihuollon nykytilanteesta ja
tulevaisuuden näkymistä sekä laadittu vesihuollon SWOT-arviointia ja suunniteltu
tulevien sidosryhmätilaisuuksien toteutusta.


Strategiatyössä otetaan huomioon valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat,
ohjelmat ja visiot, kuten muun muassa kansallinen vesihuoltouudistus sekä
vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet.

Työn aikana järjestettävissä alueellisissa sidosryhmätilaisuuksissa on mahdollisuus
vaikuttaa strategian ja toimenpideohjelmien sisältöön. Sidosryhmätilaisuudet on
tarkoitus toteuttaa marraskuussa 2020 (vko 46-47) sekä maalis-huhtikuussa 2021.
Lisäksi strategiatyöhön pääsee vaikuttamaan erilaisten kyselyiden, palautteenannon
ja lausuntojen avulla. Työn etenemisestä tiedotetaan eri kanavissa, kuten ELY-
keskusten ja maakuntaliittojen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.


Ohjausryhmä ohjaa strategian laadintaa


Strategiatyötä ohjaa alueen eri toimijoista koottu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan
toimii erikoissuunnittelija Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitosta. Ohjausryhmä
koostuu neljän ELY-keskuksen edustajien lisäksi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan,
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakuntaliittojen edustajista sekä HS-Vesi Oy:n, Alajärven
vesiosuuskunnan, Laitilan kaupungin, Punkalaitumen kunnan, Suomen
vesilaitosyhdistyksen ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n edustajista.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 12.6.2020. Ohjausryhmä pitää usean
maakunnan kattavan yhteisen vesihuoltostrategian laatimista tärkeänä. Strategiaa
tullaan hyödyntämään maakuntaliittojen tausta-aineistona mm. maakuntaohjelmien ja
-suunnitelmien laadinnassa. Vesihuoltostrategia tukee osaltaan Kokemäen
vesistöalueen vesivisio 2050 tavoitteiden toteutumista.


Mistä lisätietoa?


Läntisen Suomen vesihuoltostrategian etenemisestä tiedotetaan hankesivuilla:
www.ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050
Strategian laatimiseen liittyvään keskusteluun voi osallistua myös sosiaalisessa
mediassa aihetunnisteella #vesihuoltostrategia2050.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Hämeen ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija
Timo Virola, puh. 0295 025 245 ja Hämeen liiton maakuntainsinööri Paula Mustonen,
puh. 050 375 3218

Muuta aiheesta