Valikko Sulje

Kuulumisia Leineperin kalatiehankkeesta

Harjunpäänjoen kunnostuksen aloittavassa Leineperin kalatieurakassa luodaan parhaillaan kaloille kulkureittiä padon ohi arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Pääosin Ulvilan kaupungin alueelle sijoittuva ja Porin kaupungin alueella Kokemäenjokeen laskeva Harjunpäänjoki, jonka kokonaispituus on 34 km ja putouskorkeus yhteensä 44 m, on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se on selvästi merkittävin Kokemäenjoen pääuomaan laskevista sivujoista isojen vesivoimalaitosten alapuolella.

Harjunpäänjoki on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaluokkaan, joten se tarjoaa merialueelta tuleville vaelluskaloille ja muille vesieliöille laadukkaan lisääntymis- ja kasvuympäristön. Se on jo nykyisellään arvokas lohikalojen lisääntymis- ja kasvuympäristö nousuesteiden alapuolella tehtyjen koskikunnostusten ansiosta ja sen tilaa on tarkoitus entisestään parantaa käynnissä olevan kunnostushankkeen avulla. Kalastusbiologi Leena Rannikko on kuvannut 9.9.2020 julkaistussa blogissaan tarkemmin Harjunpäänjoen kalataloudellista merkitystä ja aiemmin suoritettuja kunnostustoimia.

Harjunpäänjoen keski- ja yläosille sijoittuvassa ja tänä syksynä käynnistyneessä kunnostuksessa toimenpiteet kohdistuvat alhaalta lukien Tehtaankosken alaosaan, Solakoskeen, Vanhamyllynkoskeen ja Leineperin ruukin kohdalla olevaan säännöstelypatoon. Koskialueita on tarkoitus kunnostaa kiveämällä ja monimuotoistamalla sekä liettymiä poistamalla. Soveltuviin kohtiin tehdään myös kutusoraikoita ja poikasten elinalueita. Solakosken patoon sekä Leineperin säännöstelypatoon rakennetaan kaloille ja muille vesieliöille kulkumahdollisuus nousuesteiden ohi. Muut kohteet kuin Leineperin kalatie oli tarkoitus urakoida jo vuonna 2020, mutta hankkeen aloitus siirtyi kilpailutuksen valituskäsittelyn vuoksi. Näin päädyttiin siihen, että Leineperin kalatie urakoidaan ensin vuoden 2021 aikana ja muut kohteet vuonna 2022.

Leineperin kalatieurakka käynnistettiin syyskuun alussa urakoitsijaksi valitun Destian toimesta, kun viereisen ruukkikiinteistön juhlatapahtumat tältä vuodelta oli saatu pidettyä. Vaativa kalatiekohde rakennetaan osin teknisenä tunnelikalatienä, jossa ylä- ja alaosissa on luonnonmukaiset osuudet. Tunneliosuuteen jää kalatien mutkakohtaan kattamaton alue. Suunnittelulle ja toteutukselle on tuonut haastetta alueen kulttuurihistoriallinen arvo, kalatiekaivannon syvyys ja kalatielinjauksen yli kulkeva maantie, jolla kulkevalle liikenteelle on pitänyt järjestää kulkumahdollisuus myös työmaan aikana. Alla olevassa kuvassa näkyy lupahakemussuunnitelman laatineen Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon laatima kalatien pohjapiirros.

Kalatien pohjapiirros

Kuva 1. Kalatien pohjapiirros. Kuva Ympäristötekniikan insinööritoimisto, Jami Aho.

Leineperin ruukin koski on osa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, minkä vuoksi kalatietyömaalla pitää tehdä kaivuutöiden yhteydessä arkeologista valvontaa. Valvonnan toteuttajana on Sigillum Oy. Työmaalla esiin tulevat historialliset rakenteet dokumentoidaan ennen niiden poistamista ja tähän mennessä vanhoja rakenteita on jo tullutkin vastaan.

Seuraavassa kahdessa ilmakuvassa näkyy kalatien sijoittuminen ruukkimiljööseen ja työmaan tämänhetkinen tilanne, jossa tukiseinämien sisällä tehdään parhaillaan pohjatöitä teknisen kalatieosuuden betoniosien rakentamista varten. Kun teknisen osuuden pohja ja seinät on valettu, kalatien pohja kivetään luonnonkivillä ennen katon valamista. Kalatieurakan, jonka veroton kokonaishinta on vajaa 600 000 €, pitäisi valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä ja tähän mennessä kaikki on sujunut hienosti asetetun työmaa-aikataulun mukaan. Hieman liian korkealla ollut kalliopintakin saatiin poistettua piikkaamalla ilman louhintaa. Joitain työmaa-alueen viimeistelytöitä jää suoritettavaksi keväällä 2022, jotta maisemoinnit saadaan tehtyä siististi. Tulevana talvena on tarkoitus kilpailuttaa kunnostushankkeen loput, kesällä 2022 toteutettavat työkohteet samassa urakassa, joten loppuvuonna 2022 merestä nouseville vaelluskaloille on toivottavasti vapaana nykyistä huomattavampi suurempi osa hienoa Harjunpäänjokea.

Kuva ylhäältä päin

Kuva 2. Ilmakuva Leineperin historiallisella ruukkialueella sijaitsevasta kalatietyömaasta 18.10.2021. Kuva Ilkka Myllyoja.

Kuva 3. Tekniseen kalatieosuuteen, jonka pohjatöitä parhaillaan tehdään, jätetään kattamaton osuus mutkakohtaan tulevan liikennekolmion sisään. Paikallistien liikenne kulkee työmaan yli tehtyä väliaikaista siltaa pitkin. Kuva Ilkka Myllyoja.

Kirjoittanut: Juha-Pekka Triipponen, johtava vesitalousasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muuta aiheesta