Valikko Sulje

Kokemäenjoen vesistötiedon käyttöliittymä veisi meidät houkuttelevasti luonto- ja kulttuuriasioiden äärelle

Vuo­si­tu­hansien ajan ihminen on sopeuttanut toi­min­tansa Ko­ke­mäenjoen ve­sis­tön tarjoamiin mahdol­li­suuksiin ja vas­tuk­siin. Lukui­sat kulttuu­ri­his­to­rian ja luonnonolosuhteiden ker­ros­tu­mat kertovat meille vesistön äärellä asu­nei­den ihmisten vaikutukses­ta alueeseen ja sen maise­maan.

Arantilan sillan vihkiäiset
Arantilan sillan vihkiäiset Nakkilassa vuonna 1938. Kuva: Satakunnan Kuva. Satakunnan Museon kokoelmat.

Jos meillä olisi hel­p­potoiminen esil­le­pano vesistön kult­tuurihis­to­ri­­alli­sis­­ta arvoista ja rikkaasta luon­nosta, niin se tarjoaisi mahdolli­suuden mo­nen­laiselle hyö­ty­käy­töl­le vaikkapa opetuksessa ja matkai­lussa. Esimer­kik­si Porin seu­dun kun­tien ympä­ris­tötoimet ovat vuosien saatossa to­teut­ta­neet tie­to­verkkoon esityksiä Kokemäenjoen luonnosta, kalas­tuk­ses­ta, teol­li­suu­desta ja asutuk­ses­ta. Myös Satakuntaliitto, Sata­kun­nan museo, ELY-keskus ja maakun­nan muutkin toimijat ovat omal­ta osal­taan luoneet täm­möis­tä tietoa. Vesistö­­tie­dol­ta puut­tuu kuitenkin selkeä yhteinen käyt­­töliittymä.

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050 on kokonaisvaltainen suunnit­te­lua ohjaava tavoitepaperi vesivarojen käytön, vesienhoi­don ja kalatalou­den tulevaisuudesta. Yksi tavoite vesivision hengessä voisi olla laaja-alai­nen, tieto­ver­­kon kautta hel­pos­ti käytettävä ja koh­tuul­li­sen hyvin päivittyvä tieto­kan­ta, joka koordinoidusti tarjoaa kansalaisille luonto- ja kulttuuritie­toa Kokemäenjoen vesistö­s­tä. Suuri määrä tä­tä tietoa on jo valmiiksi tieto­ver­kossa, se pitäisi koo­ta yhteen visuaalisesti houkuttelevaan käyttöliitty­mään. Järjestel­mä pal­­ve­lisi eri si­dos­­ryhmien hyötykäyttöä ja osal­taan se auttaisi vesistöalu­een eri käyttömuo­tojen välistä keskustelua. Mielestäni tämä han­ke olisi oi­vallinen yhteinen ponnistus Kokemäenjoen vesistöalu­een kuntien ja maa­kun­tien ympäristö- ja kulttuu­rialan toimijoille.

Esi­mer­­kiksi seuraa­vista linkeistä löytyy tie­toa Kokemäenjo­en alajuoksulta: www.kokemaenjoki.fi/  (Kokemäenjoen kalastusasioista kertova sivu)
www.kokemaenjokiopas.fi/ (Kokemäenjoen virtuaaliopas)
www.nakkilankosket.fi/
www.ymparisto.fi/Satavesi (Satavesi-ohjelman sivu)
Lammaistenlahden kulttuurimaisema Museoviraston sivulla

Kari Ylikoski

Kirjoittaja on työskennellyt vuodesta 1989 lähtien Nakkilan kunnan ympäristöviranhaltijana. Vuodesta 2008 lähtien kirjoittaja on toiminut maakunnan Satavesi-vesistö­ohjelman Kokemä­en­­joen vesistöalue­­ryh­män puheenjohtajana. Kokemäenjoella on Nakkilassa erityinen mer­ki­tys, koska kunnassa ei ole muuta vesistöä kuin tämä kunnan kes­­­kustan läpi kulke­va joki.

Muuta aiheesta