Valikko Sulje

Kaksilinjainen biolaitos turvaamaan ravinnekiertoa

Nokian Koukkujärven jätekeskukseen on rakentumassa uusi biojätteiden ja lietteiden käsittelyratkaisu. Kyseessä on Pirkanmaan Jätehuollon investointi biokaasulaitokseen, joka tulee käsittelemään ainakin 17 kunnan biojätteet sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet, molemmat omilla linjoillaan. Uusi laitos tarvitaan toisaalta korvaamaan elinkaarensa päässä olevat nykyiset kompostoinnit ja toisaalta vastaamaan asetettuihin kunnianhimoisiin kierrätys- ja ilmastotavoitteisiin.

Tavoitteet toteutuvat vuodesta 2021 eteenpäin, kun tänä kesänä rakentamaan alettu kaksilinjainen biokaasulaitos on valmis ja käyttöönotettu. Yhtiö saa biokaasulaitoksen investointiin energiakärkihanketukea työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Ecoprotech Oy:n havainnekuva biolaitoksesta

Biokaasua jäteautoihin

Laitoksen tuottaman biokaasun osalta täysi energiahyödyntäminen pyritään turvaamaan sekä biokaasun syötöllä valtakunnalliseen siirtoverkkoon että mahdollisuudella paineistaa kaasua siirtokontteihin toimitettavaksi tankkausasemille. Tavoitteena on biokaasun maksimaalinen käyttö liikennepolttoaineena, jolloin saavutetaan myös suurin ilmastohyöty. Myös laitoksen yhteyteen tulee erityisesti jäteautoja palveleva tankkauspiste.

Pirkanmaan Jätehuolto pystyy lisäämään kaasun kysyntää urakoimalla jätekuljetuksia uusiutuvan polttoaineen käyttöön dieselin sijasta. Yli puolet biokaasusta voidaan käyttää muun liikenteen tarpeisiin.

Työmaakuvia. Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto OY

Aitoa ravinnekierrätystä

Jo suunnitteluvaiheessa tähdättiin siihen, että ravinteet saataisiin aitoon kiertoon erityisesti erilliskerättyjen biojätteiden osalta. Toteutettu alueellinen viljelijäkartoitus osoitti, että luomutuotantoon soveltuville kierrätyslannoitteille on selvästi kysyntää ja varastointimahdollisuuksia maatiloilla. Laadun pitää tietysti vastata viljelijöiden tarpeisiin.

Puhdistamolieteperäisten lannoitteiden osalta näkymät ovat tällä hetkellä suhteellisen heikot sekä lainsäädännön että suurten ruoantuottajien itsensä asettamien rajoitteiden vuoksi. Lietelinjan mädätteistä jalostetaan multaa, koska myös näille tuotteille on hyvät markkinat. Pirkanmaan Jätehuolto on ollut Pirkanmaan suurimpia mullanvalmistaja tähänkin asti.

Mädätteiden erottelu linjoittain neste- ja kuivajakeeseen mahdollistaa ravinteiden paremman hyötykäytön. Uusien jalostustekniikoiden ja konseptien tutkiminen on jatkossa tärkeä T&K-kohde.

Ilmakuva Koukkujärven jätekeskuksesta. Kuva: Pirkanmaan Jätehuolto OY

Haastava kokonaisuus

Uuden BAT-vaatimukset täyttävän laitoshankkeen toteutus on julkiselle jätehuoltotoimijalle monivaiheinen tehtävä. Hankintaa edelsivät teknologiaselvitykset, ympäristövaikutusten elinkaaritarkastelut, taloudelliset vertailut ja ravinnekiertoon liittyvät arvioinnit. YVA-menettely ja ympäristölupavaihe yhdessä laitoksen yleissuunnittelun ja hankinnan valmistelun kanssa kestivät yli kaksi vuotta. Markkinavuoropuhelut laitostoimittajien kanssa ja itse julkinen hankinta neuvottelumenettelyllä veivät myös oman aikansa. Biokaasun hyödyntämiskuvion varmistaminen kaasumarkkinalain ja energian tuotantotukien muuttuessa on myös lisännyt aiheen haastavuutta.

Ympäristölle hyvää on kuitenkin tulossa, koska uusimman LCA-tarkastelun perusteella kokonaisilmastohyöty on yli 7000 vältettyä hiilidioksiditonnia vuodessa. Lisäksi saadaan merkittävä osa jätteen sisältämistä ravinteista talteen.

Lisää hankkeesta: http://pjhoy.fi/Yhtio/Biokaasulaitos

Esa Nummela

kehityspäällikkö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muuta aiheesta