Valikko Sulje

Järvi keskellä kylää – Parkanon Kirkkojärvi tutuksi

Parkanon yhteiskoulussa on hyödynnetty järviekosysteemin opetuksessa koulun lähistöllä sijaitsevaa Kirkkojärveä jo vuosien ajan. Aiempina vuosina havainnot ja pikku tutkimukset ovat jääneet lähinnä luokka- ja vuositasolla toteutuneiksi projekteiksi. Opetushallituksen rahoittaman Louhi, tutki ja vaikuta -hankkeen myötä heräsi ajatus alkaa kerätä tietoa laajemmin ja pidemmältä ajanjaksolta sekä siirtää tietoa kartalle.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uutta ja käyttää jo olemassa olevaa avointa dataa sekä esittää sitä erityisesti karttojen avulla. Kirkkojärven vesitutkimukset ovat vain yksi osa hankkeesta. Hankkeen nettisivu löytyy osoitteesta ltv.lystiwiki.fi. Mittaustulokset ovat nähtävissä myös Järviwikissä (www.jarviwiki.fi).

Keväällä 2017 kerättiin lähinnä aistinvaraista maastotietoa järveen pohjoisen suunnalta laskevista ojista, toukokuussa 2018 havainnointi laajennettiin koskemaan koko järven ympäristöä. Hankkeen myötä käyttöön saatiin mittalaitteita erilaisiin veden laadun mittauksiin. Laitteilla oppilaat pystyvät mittaamaan veden lämpötilan, pH:n, sameuden, sähkönjohtavuuden, happipitoisuuden ja virtausnopeuden.  Vertailuaineistoa on saatu mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemistä turvetuotannon velvoitetarkkailuraporteista.

Syyskuussa 2017 toteutettiin 7-luokille järven ympäristössä monialainen teemapäivä, jossa viidellä rastilla suoritettiin erilaisia tehtäviä. Kahdella rastilla mitattiin veden laatuun liittyviä asioita, mittaukset tehtiin sekä järveen laskevasta Vuorijoesta että järvestä laskevasta Pappilankoskesta. Keväällä 2018 toistettiin mittaukset samoista pisteistä. Yhdellä rastilla tutkittiin kasvillisuutta ja selkärangattomia ja yhdellä kalastoa ja sääasioita. Käytössä oli pieni sääasema, joka mittasi lämpötilan lisäksi tuulen nopeutta, kastepistettä, ilmankosteutta ja -painetta. Viidennen rastin aiheena oli ympäristötaide. Lisäksi tehtiin haastatteluja, videointia ja valokuvausta.

Työkaluksi maastotiedon tallentamiseen valjastettiin avoimen lähdekoodin Open Data Kit (ODK) -ohjelmisto, jolla dataa voidaan kerätä ilman verkkoyhteyttä. Tallennettu tieto yhdistyy paikkatietoon, jos mobiililaitteessa on paikannusmahdollisuus. Laitteilta data saadaan siirrettyä muutamien vaiheiden jälkeen kartalle. Google Maps -pohjainen kartta julkaistiin hankkeen verkkosivuilla.

Tutkimustyötä Kirkkojärven ympärillä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Itse tehdyt tutkimukset antavat hyvän pohjan asioiden ymmärtämiselle ja maastossa käytetty aika tulee moninkertaisena takaisin. Tutkiva ja ilmiöpohjainen oppiminen luo käsityksen kokonaisuudesta mielekkäällä tavalla ja lisäksi ohjaa oppilaita tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen.

Teksti: Ari Sillanpää, Parkanon yhteiskoulu

Oppilaita vesimittauksia suorittamassa. Kuva: Ari Sillanpää

 

Muuta aiheesta