Valikko Sulje

Helmi-elinympäristöohjelma luonnon monimuotoisuuden tukena

Helmi-elinympäristöohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jossa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Toimenpiteitä tehdään sekä luonnonsuojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn eli elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

Helmi-ohjelma jakaantuu viiteen eri teemaan, joita ovat:

  • Soiden suojelu ja ennallistaminen
  • Lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostus
  • Perinnebitooppien kunnostus ja hoito
  • Metsien suojelu, ennallistaminen ja luonnonhoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus

Porin Yyterinniemen luonnonhoidon suunnittelu

Osana Helmi-ohjelmaa starttasi vuoden 2022 alussa ranta-alueiden neuvonnallinen monikäyttösuunnittelu Yyterinniemeen kuuluvien Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden Natura 2000 -alueilla. Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu on käytännöllistä suunnittelua, jonka avulla pyritään löytämään suunnittelualueen  tärkeimmät monimuotoisuus- ja vesiensuojelukohteet, mm. peruskunnostettavat merenrantaniityt ja muut perinnebiotoopit sekä perustettavat kosteikot. Suunnittelussa kootaan yhteen olemassa oleva tieto, tehdään tarvittavat maastoinventoinnit ja käydään vuorovaikutteista keskustelua maanomistajien kanssa hoidon toteuttamiseksi. Suunnittelun avulla tuodaan esiin alueen hoidon mahdollisuuksia, joita voidaan rahoittaa esimerkiksi Helmi-ohjelman tai maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kautta. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt ovat käynnistyneet kevään 2022 aikana ja suunnitelmat valmistuvat keväällä 2023. Suunnitelmien valmistuessa tiedetään mille alueille kunnostustoimia tullaan alueella kohdentamaan.

Kartta Yyterinniemen Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueista, joissa toteutetaan luonnonhoidon suunnittelua
Kuva: Yyterinniemen luonnonhoidon suunnittelua toteutetaan Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueilla

Kaikki Helmi-ohjelman toimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja tärkeä osa monikäyttösuunnittelua onkin maanomistajien kanssa käytävä vuoropuhe alueen mahdollisista hoitotoimista. Suunnittelualueiden maanomistajia on tiedotettu suunnittelun aloituksesta kirjeitse ja osaan heistä tullaan olemaan yhteydessä myös suunnittelun edetessä. Suunnittelusta järjestetään yleisötilaisuus 13.6.2022 klo 17–20 Porissa Ravintola Liisanpuiston auditoriossa osoitteessa Liisankatu 20, 28100 Pori, jossa suunnitelmista voi tulla kuulemaan ja keskustelemaan.  Ilmoittautumiset tilaisuuteen roosa.kemppi@ely-keskus.fi.

Helmi-ohjelman toimia toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Helmi-ohjelman toimia toteutetaan laajassa yhteistyössä ja toimenpiteisiin osallistuvat esimerkiksi ELY-keskukset, Metsähallitus, Riistakeskus, kunnat ja järjestöt. Helmi-ohjelmassa pyritään tarkastelemaan elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden Natura-alueilla toimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Metsähallituksen luonto- ja eräpalveluiden sekä Porin kaupungin kanssa.

Lisää Helmi-ohjelmasta https://ym.fi/helmi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Helmi-ohjelman alueelliset sivut https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Helmiohjelma?f=VarsinaisSuomen_ELYkeskus

Kirjoittaja,

Maria Yli-Renko, lintuvesikoordinaattori, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muuta aiheesta